© ОИЦ – Враца

Целта на създаването на мрежата от областни информационни центрове е да помага, да разяснява различни европейски политики на кандидати и бенефициенти по програмите, финансирани от ЕСИФ: общини, представители на бизнеса, на НПО, земеделски производители, училища, културни и социални институции, граждани, безработни; обществеността; представители на медиите. С изпълнението на проекта е повишена информираността на гражданите в област Враца относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България и региона.

Повишен е достъпа до информация и популяризиране на възможностите, които предоставят програмите, съфинансирани от ЕСИФ в област Враца. Повишена е прозрачността при изпълнение и управление на програмите, съфинансирани от ЕСИФ в област Враца и е постигнато поддържане на широко обществено доверие сред заинтересованите страни в региона. Надграден е капацитета на бенефициентите от област Враца за изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕСИФ.

Осигурена е ефективна работна среда в ОИЦ-Враца. На пресконференцията беше представен бюлетин с добри практики от бизнеса на област Враца и справки с реално изплатени средства за област Враца по общини за периода 2014-2021 г.

ОИЦ – Враца благодари на всички медии за съвместната работа през годините и подчерта, че екипът разчита на добрите партньорски взаимоотношения и през следващия програмен период.

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.