Местният парламент ще приеме нова Наредба за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни обекти - общинска собственост, избор на контрольор на "МБАЛ Мездра" ЕООД, отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2018 г., отчет на Програма за опазване на околната среда на община Мездра за 2018 г., годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Мездра (2014-2020 г.) през 2018 г., даване на съгласие за кандидатстване с проект пред „Социална закрила“.

На заседанието ще бъде разгледано също обявяването на съвременен биосферен парк по Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО, както и средносрочната бюджетна прогноза на община Мездра за периода 2020-2022 г.

Сред останалите точки в дневния ред са частично или изцяло отписване на задълженията на МБАЛ към Община Мездра, натрупани за ползване на ел. енергия, приемане на решение за промяна на характера на собствеността от публична в частна за недвижим имот в с. Люти брод, разрешение за изработване на ПУП в селата Моравица и Руска Бела, община Мездра, в цифров и графичен вид и осигуряване на достъп до данните му чрез информационна система, интегрирана с тази на Агенция по геодезия, картография и кадастър и други.

Редовното месечно заседание на Общински съвет - Мездра е в четвъртък, 28, март, от 17:00 часа и ще бъде предавано директно по Телевизия "Враца".