Присъстваха още инициаторът за създаване на Биосфепен парк инж. Тома Белев, екологът на общината Ева Нишева и мл. експерт „Туризъм“ Диана Гешева, зам.–кметовете на Общините Мездра и Роман Сашо Илиев и Соня Тинчева.

Тома Белев от Асоциация на парковете в България/АПБ/ обясни философията на създаване на биосферните паркове в България, методa и последователността за създаването им. Беше обяснено още, че създаването на биосферните паркове е на доброволен принцип, като за целта е необходимо сключването на споразумение за взаимно сътрудничество между съответните общини.

Тъй като създаването на биосферен парк трябва да отговаря на съвременните изисквания на Севилската стратегия за биосферните резервати, е необходимо да се определят три зони на биосферния резерват – сърцевинна, която е строго охраняема територия; буферна, която обикновено заобикаля централната зона и служи за провеждането на дейности, включващи природозащитно обучение, рекреация, екотуризъм и преходна зона (зона за развитие), която може да включва различни селскостопански дейности или управление и устойчиво развитие на ресурсите на територията. В тази връзка на срещата беше предложено ПЗ „Училищна гора“, която се намира в с. Боженица, общ. Ботевград, да бъде ядрото на БП, а буферна зона да са територии от другите общини, като е желателно да бъдат включени и населени места, в които човек да може да се нахрани, да види някоя забележителност и/или да пренощува.

БП нямат специални режими, няма изискване за финансиране, нито правно значение. Контролен орган са самите общини.

Въз основа на горното на срещата се определи до 26.10.2018 г. да бъде сформирана работна група, в която да има представители на четирите общини и АПБ, която ще има консултантска функция по подготовка на документацията. След това групата ще уточни границите и териториите на всяка една община, ангажираността й по отношение създаването на биосферния парк, както и всички всички необходими действия за включване на Биосферния парк в програмата "Човекът и Биосферата" (MAB) на ЮНЕСКО.