Областният управител и председател на Асоциацията по ВиК - Враца Малина Николова проведе работна среща с представители на обединение „ЕРА 2015“ и експерти от общинските администрации на общините, членове на Асоциацията. Обединение „ЕРА 2015“ представлява дружество по смисъла на Закона за задълженията и договорите.

След проведена процедура за изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, "ЕРА 2015" е избрано да изготви регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК-а операторите от Враца, Стара Загора, Видин и Перник.

Темата на срещата бе представяне и обсъждане на проект Регионални прединвестиционни проучвания за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца.

„В края на месец март тази година стартира процесът по изпълнение на регионалните прединвестиционни проучвания в четиринадесет области в страната, измежду които е и област Враца. Резултатите от тези проучвания са изключително важни, с оглед бъдещото осъществяване на инвестиционните проекти по ОП „Околна среда" 2014-2020 г. и реализиране на поетите ангажименти за постигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейното водоснабдяване, отвеждането и пречистването на отпадъчни води“, пояясни Малина Николова.

В хода на срещата бяха обсъдени предвидените за осъществяване дейности, подготовката на регионалните инвестиционни ВиК-а проекти и изготвянето на необходимите формуляри за кандидатстване за европейско финансиране.