Припомняме, че по предложение на кмета Генади Събков, направено по време на самото заседание, в решението беше включена изрична точка, че ОУ "Васил Кънчов" - Моравица разполага с необходимите средства и няма да бъде дофинансирано допълнително. Още тогава някои общински съветници изразиха опасения, че тази част от решението може да бъде атакувана като незаконосъобразна.

"В ОУ "Васил Кънчов" - с. Моравица недостигът на ученици в I-II клас до минималния брой ученици е 9, в III-IV клас - 9, в V-VI клас - 10, се отбелязва в заповедта на областния управител. За да се допусне изключение при формиране на цитираните паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа, се прилагат текстовете на чл. 68, ал. 1, т. 3.; ал. 2; ал. 3; ал. 6, т. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В случая общият брой недостиг до минималния брой в трите паралелки е 28 ученици и финансиращият орган е длъжен да осигури и включи в бюджета на училището допълнителни средства в размер на 24 972,36 лв. (изчислени по реда на ал. 6, т.1 от наредбата). В решението на Общинския съвет не е определено дофинансиране с мотив, че училището разполага с необходимите средства, съгласно чл. 68, ал. 6, т. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и не се дофинансира допълнително.”

"В VII клас на ОУ "Васил Кънчов" - с. Моравица недостигът на ученици е 15, пише още в заповедта на Малина Николова. За се допусне изключение при формиране на паралелката с не по-малко от 10 ученици, се прилагат текстовете на чл. 68, ал. 1, т. 2; ал. 3; ал. 4, т. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В случая, за недостига от 15 бр. до минималния брой, финансиращият орган е длъжен да осигури и включи в бюджета на училището допълнителни средства в размер на 8 918,70 лв. (изчислени по реда на ал. 4, т. 1 от наредбата)."

С оглед на гореизложеното, областният управител счита, че Решение №588 в частта му по т. 3 относно ОУ "Васил Кънчов" - с. Моравица е незаконосъобразно и следва да се върне за ново обсъждане в Общински съвет - Мездра. Това трябва да стане в 14-дневен срок от получаването на заповедта, т. е. най-късно до 19 октомври.

Това на практика означава, че по вина на кмета на Мездра месечната сесия на местния парламент трябва да бъде изтеглена с една седмица по-рано или да се проведе извънредно заседание, за което съветниците получават допълнително възнаграждение, т. е. да се ощети общинският бюджет.