Според областния управител решението на Общински съвет - Мездра е прието при неизяснени фактически обстоятелства. Не е ясно в кой имот ще се пристроява и какъв е статутът му. Към решението не са приложени посочените актове за общинска собственост, нито скици на имотите, описани в тях. Не е посочена също така и стойността на възмездното право на пристрояване, съответно не е възложено и изготвянето на оценка от лицензиран оценител.

Друг аргумент на областния управител е, че решението на ОбС - Мездра не е мотивирано, което е задължително условие за законосъобразността му.

"С оглед на гореизложеното, считам, че Решение №336 е незаконосъобразно и следва да се върне за ново разглеждане на Общински съвет - Мездра“, се казва още в заповедта на областния управител

Заповедта на областния управител е изпратена до председателя на Общинския съвет, кмета на Общината, Районната прокуратура и Окръжната прокуратура - Враца.

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане Решение № 336 подлежи на ново разглеждане от Общински съвет - Мездра в 14-дневен срок от получаване на заповедта на областния управител,