„Тематичната работна среща, свързана с координиране на дейностите в образователната система се провежда за запознаване на кметовете на общини и съгласуване на общите действия с ръководителите на териториалните звена по актуални въпроси. Изпълнението на дейностите по Механизъма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е първият от тях. Днес трябва да отчетем каква е ефективността от санкциите за родителите при спирането на социалните помощи, какво показва практиката и какво предложение даваме в тази насока на министъра на образованието. Тенденциите и предизвикателствата пред осигуряването на педагогически кадри е другият въпрос, който изисква спешни мерки от страна на общините, защото през следващите три години на територията на нашата област ще се пенсионират 168 учители. Резултатите от НВО и ДЗИ и как да бъдат повишени в следващите години във всяко училище на областта е темата, която засяга всички нас. Предстоят промени в мрежата от училища в общините Враца и Козлодуй, за да бъде въведен едносменен режим на обучение, а във всички общини в кратки срокове предстоят дейности по организиранена училищния, държавния и допълнителния държавен план-прием за предстоящата учебна година. Наложително е да предприемем стъпки за преустановяване на образователната миграция в други области и държави. Въпросите, които чакат нови решения са привеждане на транспортните схеми за учениците, безопасността и сигурността на средата и по пътя до нея“, представи дневния ред на срещата Малина Николова.

Началникът на Регионалното управление на образованието Галина Евденова отчете предизвикателствата, пред които са изправени екипите по обхват, като набеляза основните мерки и тенденции за преодоляване на броя на отпадналите ученици.

„Имаме немалко успехи, които се държат на добрата координация между институциите и родителите. Важно е тук да отбележа, че ученикът е във фокуса на повече системи - образователната, социалната, държавната и местна власт. Съществен фактор за реализацията на Механизма са и финансови и човешки ресурси в подкрепа на училищата по национални програми и европейски проекти. Всички тези мерки допринасят за общия ни успех да върнем учениците в клас и да постигнем добри целеви стойности за учебната 2019/2020 година“, каза Галина Евденова.

Тя отбеляза също, че от утре предстои провеждането на работни срещи във всяка една община за реализирането на предстоящия училищен план-прием в първи и пети клас, държавния план-прием в осми клас и допълнителния държавен план-прием в 11 клас.

„Заедно с кметовете на общини ще направим срещи с представители на бизнеса за обвързване на държавния план-прием с пазара на труда, предстоят също информационни и комуникационни кампании, както и представяне на становища на местната власт, съобразени с общинските програми и стратегии, политиките на Министерството на образованието и науката и методиката за съгласуване на план-приема. Сигурна съм, че с представителите на местната власт и експертите от общинските администрации ще намерим механизъм за оптимизиране на транспортните схеми, за да може учениците да имат пълноценен учебен процес. Остават нерешени проблемите с разпространението на наркотични вещества в районите на училищата, където се забелязва тенденция, че това се случва вече и в малките населени места. Съвместно с РЗИ и РЗОК трябва да разработим механизъм за контрол на медицинските бележки, които се издават на ученици неоснователно“, отбеляза в презентацията си Галина Евденова.

Решаващата роля на общините за преодоляване на проблемите припомни в края на срещата областният управител.