Предстои следващ етап от деинституционализацията на децата. През септември с решение на Министерски съвет ще бъде приет следващият план, в който се предвижда реформиране на услугите в останалите Домове за деца, лишени от родителски грижи. Предстои извеждането на 650 деца от тях и осигуряване на съпътстващи мерки от гледна точка на превенция на изоставане, на доразвиване на приемната грижа на около 4000 деца, е казала още социалният министър Русинова.

„Активно работим за услугите в домашна среда – за хора с увреждания и хора, които имат нужда от специфични услуги. Има критики към схемата „Независим живот”. Пътят е да развиваме комплексно тази услуга. Важно е да подкрепим общините да ги развиват като комплексна услуга в домашна среда. По отношение на самите програми за лични асистенти съвместно със Сдружението на общините работим по механизъм как можем да увеличим средствата им и да добавим ресурс там, където има най-голяма нужда.

Това може да стане в началото на следващата година. Ще се засили конкуренцията между доставчиците на различните видове услуги и ще се повиши качеството на живот на хората, които разчитат на помощ от държавата и общините. Това пък реално ще доведе до по-ефективно изразходване на публичните средства” - уточнила Русинова.

В момента министерството работи активно със Сдружението на общините, за да определи какво ще е финансирането към всяка община. Около 180 млн. лева са средствата от ОП „Развитие на човешките ресурси” и малко над 50 млн. от ОП „Региони в растеж”. Зорница Русинова категорично е заявила, че министерството ще реагира и ще провери всеки един сигнал за нарушение и злоупотреби по социалните програми.

Източник: blagoevgrad.eu