На други 450 души е осигурена временна трудова заетост в социалната сфера, а още толкова деца и лица в неравностойно положение са подпомогнати под формата на дарения с подаръчни пакети и хранителни продукти.

По Закона за личната помощ

Предоставянето на лична помощ в община Мездра започна през м. септември 2019 г. В момента назначените лични асистенти са 297, които предоставят тази социална услуга на 290 лица с трайни увреждания, с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ и деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ. От стартирането на услугата до момента този вид грижа са получили общо 476 потребители.

Социална услуга „Асистентска подкрепа“

От 01.01.2021 г. Община Мездра започна да предоставя нова социална услуга, делегирана от държавата дейност, насочена към 88 потребители - лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност и деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа по Закона за личната помощ или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Понастоящем 34 социални асистенти полагат грижа за 88 потребители.

Проект „Патронажна грижа+ в община Мездра“

Община Мездра изпълнява Проект „Патронажна грижа+ в община Мездра“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 г. Проектът се изпълнява в две направления:

Направление 1: Патронажна грижа - 90 лица получават ежедневна грижа от 18 предоставящи интегрираната здравно-социална услуга, подпомагани от медицинска сестра, диспечер и шофьор. Целева група по проекта са: хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Направление 2: Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Дейностите са пряко свързани с опазване здравето на ползвателите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, и на служителите в тези услуги. За подпомагане на служителите в Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ) и в Дом за стари хора (ДСХ), с цел въвеждане на мерки за дезинфекция, са назначени 13 хигиенисти. Предвидени са и ремонтни дейности за обособяване на помещения за изолиране на потребители със симптоми на COVID-19.

Проект „Топъл обяд за жителите на община Мездра”

От 08.02.2021 г. стартира изпълнението на Проект „Топъл обяд за жителите на община Мездра“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г. Чрез проекта се осигурява топъл обяд за 200 потребители в 25 населени места на общината.

Проект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Мездра“

По Проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“, на ОП РЧР 2014-2020 г. са разкрити две нови социални услуги:

Център за обществена подкрепа - за 100 потребители, вкл. 4 места за спешно настаняване. В него се оказва психологическа подкрепа и консултиране на деца за възстановяване и подобряване на връзките им със семейството, развитие на умения за живот, справяне с агресия, трудно поведение, подобряване на взаимоотношенията с връстници, педагогическа подкрепа на деца, които срещат трудности в училище, подкрепа на семейството, информиране и консултиране на родителите за осигуряване на безопасна и сигурна среда за детето, повишаване на уменията им за полагане на добри грижи за детето, предотвратяване на риск от насилие, изготвяне и подаване на различни документи в местни и държавни институции, търсене и намиране на работа, получаване на здравни услуги - избор на личен лекар, профилактични прегледи, необходимост от лечение в болница, възможностите за ползване на други услуги, както и осигуряване на спешен прием на деца или деца и родител/лица, които полагат грижи за детето в случай на кризисна ситуация - 4 места за спешно настаняване.

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства - за 30 потребители и 60 консултативни услуги. В него се извършват следните дейности: рехабилитация и физиотерапия на потребителите; психологична интервенция (фамилна и индивидуална психотерапия), логопедични занимания; педагогическа подкрепа за възпитание и обучение; свободни дейности - арт терапия, занимателни игри и др.; работа с родители - организиране и провеждане на групови срещи с родители и предоставяне на консултантски услуги; сензорна терапия/ психосензорна терапия; осъществяване на лични контакти и придобиване на социални умения в приятелска обстановка, безопасна и приятна среда; предоставяне на храна; предоставяне на специализиран превоз.

Осигурена е трудова заетост на 31 лица, които работят в двете услуги.

СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ

Фондация „Бъдеще и надежда“ - гр. Мездра

Фондация „Бъдеще и надежда“ осъществява социална дейност в община Мездра от 11 години, а за социална услуга „Кризисен център” има лиценз от 2017 г. Приоритетните цели на тази организацията са свързани с осъществяване на подкрепа за развитие на личността и потенциала на лица и семейства в неравностойно положение - социално слаби, от малцинствени групи, излизащи от институции, в риск и др. Капацитетът на социалната услуга, която се намира в с. Брусен, е 6 места. През 2018 г. социалната услуга „Кризисен център“ е предоставена на 2 лица и 5 деца, през 2019 г. - на 4 деца, през 2020 г. - на 2 лица и 1 дете, а през 2021 г. - на 1 лице и 3 деца. През м. г. е осигурен спешен прием на майка с три деца, насочена за настаняване от Мултидисциплинарен екип.

Фондация „Проект Северозапад“ - с. Лютиброд

Фондация „Проект Северозапад“ предоставя услугите „Домашен патронаж“ и „Помощ в дома“. Патронажната кухня е разкрита през 2019 г. и обслужва възрастни хора в 14 населени места в общината. Капацитетът й е 150 души, като в момента обслужва 93-ма. От м. януари до м. май 2021 г. е осигурен безплатен топъл обяд на до 50 лица месечно, непопаднали в Проект „Топъл обяд за жителите на община Мездра“.

ДАРЕНИЯ:

През 2021 г. Община Мездра получи следните дарения:

От Фондация „АДРА България“

• 200 подаръчни пакети за Коледа, предназначени за деца в неравностойно положение и ученици от основния курс на обучение. Благотворителната инициатива се реализира за пета поредна година по Проект „Деца помагат на деца“ („Aktion Kinder helfen Kindern“), партньор по който е хуманитарната организация;

Спално бельо за нуждите на МБАЛ - Мездра.

Фондация „ТАВИТА България“

• 56 подаръчни пакета за потребителите на КСУДЛУ - Мездра по повод Международния ден на хората с увреждания - 3 декември.

Фондация Българска хранителна банка“

От 2019 г. насам Фондация „Българска хранителна банка“ (БХБ) дарява регулярно на Общински център за социални услуги и дейности - гр. Мездра хранителни продукти с кратък срок на годност, които отговарят на европейските изисквания за безопасност на храните и са години за консумация. С тях се разнообразява храната на повече от 200 потребители на социалните услуги „Домашен социален патронаж“ (ДСП) и Дом за стари хора (ДСХ) - гр. Мездра.

От м. ноември 2019 г. до м. декември 2021 г. продуктите, получени от БХБ, са на обща стойност приблизително 8 500 лв. Благодарение на тях потребителите на ДСП и на ДСХ получават по-евтина, разнообразна и здравословна храна.