Конференцията е включена в събитията,организирани по региони във връзка с Българското европредседателство. Според Торстен Гейслер на кметовете са необходими знания и умения как да реагират когато в общините спре тока или при наводнения. Той изтъкна, че обществото вече е застрашено от терористични заплахи и киберзаплахи и очаква от политиците да поемат отговорност и да търсят пътища за отпор.

Германия активно разглежда въпросите по защитата на критичната инфраструктура, като се ръководи от принципа на съвместните действия от страна на държавата, обществото, бизнеса и индустриалния сектор. Казано по друг начин, държавата изпълнява ролята на ръководител, като урежда мерките за опазване на цялостната система по гарантиране сигурността на инфраструктурата. Изпълнението на дейностите от страна на бизнеса са на доброволен принцип, чрез включването им в редица правни разпоредби, което с течение на годините е довело до постигането и поддържането на изключително високо ниво по отношение на гарантиране сигурността на националната критична инфраструктура.

Националната стратегия за защита на критичната инфраструктура идентифицира следните девет сектора- „Телекомуникационни и информационни технологии”; „ Енергетика”, в т.ч. доставка на електроенергия, нефт и газ; Група от 19 страни с най – големи икономики плюс ЕС, в която участват финансови министри и управители на централни банки, с цел сътрудничество и консултация в областите на международната финансова система, глобалната икономика и други икономически сфери. сектор „ Банкиране, финанси и застраховане”; „Транспортни системи”; сектор „ Водоснабдяване и канализация”; сектор „Обществено здравеопазване” – включително доставка на основни хранителни продукти; „Аварийни и спасителни служби” – дейности по управление в извънредни ситуации; „Правителство и публична администрация” – полиция, митници и въоръжени сили; „Медии и културно наследство”. Всяка инфраструктура се определя за „критична”, когато тя е „от жизненоважно значение за нормалното функциониране на съвременното общество и всяка повреда би довела до трайни смущения в общата система.”