До 31.12.2006г. ДОВДЛРГ „Н. Й. Вапцаров” е обслужващо звено в системата на Народната просвета за отглеждане и възпитание на деца на възраст от 7 до 18 години или до завършване на средното образование.

Считано от 01.01.2007г. ДДЛРГ е специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца на възраст от 7 до 18 години включително или до завършване на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст, с капацитет 130 деца.

Считано от 01.01.2008г. ДДЛРГ „Н. Й. Вапцаров” предоставя и социални услуги в открития към институцията Дневен център за деца с увреждания и деца в риск.

На 25.03.2011г. с Решение №413 на ОбС - Роман, База №2 на ДДЛРГ "Н.Й.Вапцаров" е трансформирана в Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС), който предоставя социални услуги за резидентентна грижа и Дневен център за деца с увреждания.

С Решение №412 на ОбС - Роман се промяна капацитета на ДДЛРГ „Н.Й.Вапцавов” – гр.Роман на 55 места. Бюджетът на КСУДС се формира от бюджетите на съответните услуги. Управлява се от Кмета на Общината.