Пещера с площ 0,5 ха, която се намира е землището на с. Люти брод, община Мездра, западно от Ритлите, в Черепишките скали на левия бряг на река Искър. В миналото входът й е бил обикновена цепнатина в скалата, от която през зимата постоянно излизала топлина. Това привлякло вниманието на местните овчари. С помощта на взрив е направен малък отвор и се открила пещерна зала с дължина 69 м и денивелация 15 м. В нея има хубави синрови панички и езерца, а по свода й - сивобели варовикови образувания. Новата пещера е обявена за забележителност със Заповед N:2632/ 21.09.1969г. на Министерството на горите и горската промишленост.