Според конкурсната комисия двете кандидатки са подали необходимите документи и отговарят на минималните изисквания за заемане на свободната позиция: имат придобита образователно-квалификационна степен "Магистър" и най-малко четири години професионален опит или минимален III младши ранг за държавен служител, както и на допълнителни изисквания, съгласно чл. 18 от Закона за счетоводството.

Днес от 10:00 часа Вилма Иванова и Юлияна Попова трябва да се явят на писмен тест в малката заседателната зала на Община Мездра, а ако издържат теста - от 13:00 часа да минат на интервю.

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени другата седмица на сайта на Община Мездра и на информационното табло пред Съвета.

Това е третият конкурс, обявен от кмета на Мездра за "Директор" на Дирекция "Административно обслужване" в Общинската администрация. Предишните два приключиха неуспешно.

На първия, който беше обявен през месец февруари, се яви само един кандидат - Галина Серчова. Тя обаче не беше представила заверено копие на документ, удостоверяващ 4 години професионален опит или минимален III младши ранг за държавен служител, поради което не бе допусната до участие и конкурсната процедура беше прекратена.

На втория конкурс пък, който беше обявен в края на май, не се яви нито един кандидат и конкурсната процедура отново беше прекратена.