Преди няколко дни, Окръжният съд в Монтана, наложи на бившия кмет на Белоградчик, Емил Цанков наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и пет месеца за извършено престъпление. Изтърпяването на присъдата е отложено за срок от пет години, Освен „лишаване от свобода“ съдът наложи и забрана Цанков да заема длъжността кмет за срок от три години, както и уважи предявеният от Община Белоградчик граждански иск в размер на 113 700 лева - съобщиха от Апелативна прокуратура.
Обвиняемият Цанков заемал длъжността кмет на Община – Белоградчик през 2010 г. и 2011 г. В качеството си кмет и утвърдените от него промени във Вътрешните правила за провеждане на процедури за обществени поръчки, той не е определил конкретни служители, които да отговарят за тяхното провеждане, както и да сключват договори по законовия ред. Не е имало и определени длъжностни лица, които да изготвят и съхраняват документацията по тях. През август 2012 г. със Заповед на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция – София било разпоредено извършването на финансова инспекция на Община Белоградчик от АДФИ – ИРМ – Видин. Инспекцията обхващала дейността на Община – Белоградчик в областта на „обществените поръчки“.
В резултат на извършената проверка било установено сключване на неизгодни договори, съпроводено с редица нарушения и съществени пропуски- съобщиха от Апелативна прокуратура. На 08.12.2010 г. бил сключен Договор между Община Белоградчик и „Еко Билд ТВ“ ООД - Видин с предмет „Доставка на бетонови изделия – тротоарни плочи“. В изпълнение на този договор били издадени шест броя фактури, всяка от които по 5 913 лв., с общата сума по тях - 35 478 лв. Цената на един брой тротоарна плочка в размер на 2,19 лв. за брой, била договорена еднолично от кмета на Общината. Сключването на договора през 2010 г. станало преди приемане на бюджета за следващата година, при заложения срок на изпълнение - 2011 година, което го правило финансово необезпечен. Без провеждане на обществена поръчка обвиняемият Цанков еднолично подписал договор с „Еко Билд ТВ“ ООД, който също не бил заведен като наличен в специалния дневник на общината за 2010 г. За изпълнението на доставката били предоставени протоколи за извършено приемо-предаване, които били договорени по формат като приложение при сключване на договора. Същите обаче не били попълнени с всички необходими реквизити. От наличните по делото материали и от осчетоводяването на фактурите за покупка е видно, че плочките нито били получени, нито заскладявани в склад на Общината. Еднолично от кмета на Община Белоградчик бил сключен и аналогичен договор с „Виком“ ООД - гр. Видин от 06.12.2010 г., с подобни параметри и допуснати нарушения. Още един договор бившият кмет на Община – Белоградчик подписал с фирма „Виком“ ООД през 19.11.2010 г., само че този път с предмет „Чистене на улични шахти за отводняване“. Цанков не само не бил провел процедура по НВМОП, но и в раздел „Цени и плащания“ посочил като договорено месечно заплащане в размер на 4 000 лв. с ДДС, като общата сума на едногодишния договор възлизала на 48 000 лв. В началото на октомври 2011 г. кметът отново еднолично сключил Договор между ръководената от него Община и „Еко Титан“ ЕООД-Видин с предмет „Премахване на нерегламентирани микросметища и замърсявания на площи в землищата на селата и извън самите села“. И този път документът не бил заведен в Регистъра на договорите, като със звездичка било указано, че той се сключва, за да се предвидят средства в бюджета за следващата година. Поетите по тези договори задължения са утежнили бюджета на Общината, от което произлезли значителни за нея вреди в общ размер 125 669 лв. Още повече, че към края на 2011 г. имало неразплатени задължения към различни доставчици в размер на 3 748 845 лв.
Решението на Окръжен съд – Монтана подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.