На заседанието бяха приети нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация и средносрочна бюджетна прогноза на Община Мездра за периода 2018-2020 г.

Одобрени бяха също годишна програма за развитие на туризма в община Мездра, отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда и на Програмата за управление на отпадъците на общината за миналата година, годишен план за дейността на Общинската комисия за обществен ред и сигурност за 2017 г. и промяна в Наредбата за противопожарна безопасност на територията на общината, съгласно която занапред извършването на почистване на комините в многофамилни жилищни сгради ще се удостоверява с протокол.

Общинският съвет разреши да бъде поставен бюст-паметник на Освободителя на Мездра - полк. Николай Лихтанский, върху терен-общинска собственост, срещу Пощата, източно от ОУ „Христо Ботев”. Решено бе да бъдат отпуснати 300 лв. за подпомагане изграждането на Мемоариален комплекс на Кан Кубрат край Мала Перешчепина, Украйна, както и финансова помощ от 415 лв. на Славчо Горанов от Мездра за закупуване на медикаменти за лечение.

Съветниците дадоха съгласие за изработване на частично изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Мездра във връзка с проекта за изграждане на покрит пазар и за частично изменение на действащия ПУП на Боденец във връзка с изграждането на спортна площадка в селото.