В дневния ред са включени още одобряване на Частично изменение на Общия устройствен план на регулация и застрояване за регламентиране обхвата на площад „България“ и пешеходните пространства към прилежащите улици в Мездра, с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради - частна собственост по плана на града.

Местните депутати ще обсъдят и приемат отчета за изпълнението на решение на ОбС от 24.09 2020 година, относно установяване наличността на данни за нанесени значителни вреди на бюджета на община Мездра, вследствие на неупражнен достатъчен контрол върху работата на лица, на които и възложено управлението, както и резултатите от служебен и финансов контрол на административните преписки по Годишния отчет на изпълнението на Бюджета на Община Мездра за 2019 г., административните преписки по налагане на финансови корекции на Общината от Управляващия орган по Оперативните програми и одитните доклади на звеното за вътрешен одит, обхващащи мандата 2015-2019 г.

На заседанието ще бъдат обсъдени и даване на съгласие за разпореждане с имот – частна общинска собственост на община Мездра в селата Горна Кремена и Царевец. Ще бъде приет и Отчет за дейността на „Екопроект“ за 3 - то тримесечие, както и поканата за участие в Извънредното общо събрание на дружеството.

Общинарите ще разгледат молба за отпускане на финансова помощ за лечение на Мартин Маринов от град Мездра.

Заседанието ще бъде излъчвано пряко на Фейсбук страницата на Студио Media+.