© Община Мездра

Комисията за организиране и провеждане на конкурса за управител на МБАЛ Мездра, определена от Общински съвет, беше състав: председател - Сашо Илиев, заместник-кмет на община Мездра, секретар - Цветомир Стоев, юрист, и членове - д-р Орлин Димитров, директор на РЗИ - Враца, адвокат Гергана Петрова и д-р Ивайло Тодоров, общински съветници.

В първия етап от конкурса комисията е установила, че представените от двамата кандидати документи съответстват на предварително обявените изисквания, поради което д-р Михайлова и д-р Витанов са допуснати до следващия етап - представяне на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение през следващите три години.

© Община Мездра

Във втория етап от конкурса програмата на д-р Ганчо Витанов е получила обща оценка Добър 4.42, а тази на д-р Михайлова - Много добър 5.36.

Тъй като съгласно изискванията на чл. 8, ал. 3 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, до събеседване се допуска кандидат, получил оценка, по-висока от Много добър 4.50, до заключителния трети етапа на конкурса - събеседването, е допусната само д-р Михайлова.

От протокола на заседанието на комисията, на което са разгледани програмите, представени от двамата кандидати, става ясно, че д-р Ганчо Витанов е получил следните оценки от членовете на комисията: Сашо Илиев - Добър 3.75, д-р Орлин Димитров - Добър 4.33, адвокат Цветомир Стоев - Много добър 5.08, адвокат Гергана Петрова - Добър 3.50 и д-р Ивайло Тодоров - Много добър 5.42.

Съответно програмата на д-р Илиана Михайлова е получила оценки: Сашо Илиев - Отличен 5.75, д-р Орлин Димитров - Много добър 5.125, адвокат Цветомир Стоев - Отличен 5.67, адвокат Гергана Петрова - Много добър 5.42 и д-р Ивайло Тодоров - Много добър 4.83.

Видно от горното, определящи за това д-р Витанов да не получи обща оценка от комисията по-висока от Много добър 4.50, за да бъде допуснат до събеседването, са били оценките на Сашо Илиев, представител на Община Мездра и на Гергана Петрова, общински съветник от БСП, които драстично се разминават с тези на останалите членове на комисията. Илиев е оценил програмата на д-р Витанов с Добър 3.75 (при Отличен 5.75 за д-р Михайлова), а Петрова с Добър 3.50 (при Много добър 5.42 за д-р Михайлова).

Така в крайна сметка програмата, представена от д-р Витанов, е получила обща оценка от комисията Много добър 4.42, т. е. само с 0.08 от необходимия праг, за да бъде допуснат този кандидат до заключителния етап на конкурса - събеседването. За разлика от д-р Михайлова, която е събрала обща оценка Много добър 5.36.

Протоколът от това заседание е подписан с особено мнение от един член на комисията - д-р Ивайло Тодоров.

На интервюто д-р Илиана Михайлова, която вече се е състезавала сама със себе си, е получила следните оценки: Сашо Илиев - Отличен 5.75, д-р Орлин Димитров - Отличен 5.75, адвокат Цветомир Стоев - Отличен 6.00, адвокат Гергана Петрова - Отличен 5.50 и д-р Ивайло Тодоров - Добър 4.00.

Общата оценка на д-р Михайлова от събеседването е Много добър 5.40, а комплексната оценка от представената от нея програма и проведеното събеседване - Много добър 5.38.

На базата на тези резултати за спечелил конкурса е определен кандидатът д-р Илиана Михайлова.

Протоколът от заседанието отново е подписан с особено мнение от д-р Ивайло Тодоров.