През април 2014 г. Аврамова е изложила следните мотиви: “На предходното заседание на Общинския съвет беше поставен въпросът за определяне на контрольор на БКС - Враца, което намирам за наложително в настоящия момент, в който има избран временен управител, а публичният подбор още не е проведен. Това е и причината да предложа проект за решение за определяне на контрольор на комуналното предприятие и утвърждаване на договор за упражняване на контрол“.

Банчев отбелязва, че при внимателен прочит на договора за възлагане на контрол на БКС на Илиян Нисторов, ясно се вижда дублирането на права и задължения на контрольора с тези на управителя на комуналното предприятие. Нещо повече, контрольорът получава месечно възнаграждение в размер на 25% от минималната месечна работна заплата за страната, като на всяко тримесечие, в зависимост от постигнатите през него стойности на показателите и критериите, се преизчислява месечното възнаграждение на контрольора.

В докладната си Борислав Банчев изтъква факта, че в приетия с Решение на №159 на ОбС Годишен финансов отчет за 2015 г. на БКС се посочва, че задълженията на дружеството са се увеличили с 2,82% в сравнение с 2014 г., като причината за това е увеличение на задълженията към персонала на дружеството със 17 000 лв. Той е категоричен, че длъжността „контрольор“ по никакъв начин не рефлектира положително върху подобряване работата на дружеството, а напротив, то продължава да увеличава своите задължения към персонала. Сега Банчев за втори път предлага да бъде закрита длъжността „контрольор“ на БКС.

Той посочва членове от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Търговския закон и е приложил проект за решение към докладната си. Дали този път общинските съветници ще приемат предложението е въпрос, чийто отговор ще стане ясен на 24-ти този месец, когато е предстоящата сесия.

Припомняме, че след дебати на септемврийската сесия се стигна до гласуване, на което „за“ закриване на длъжността гласуваха 18 съветници, 13 бяха „против“, а 4 се въздържаха. Така решението не бе прието, тъй като според Правилника за работата на ОбС Враца за прието се смята това решение, за което са гласували квалифицирано половината плюс 1 от общия брой съветници, който е 37 души.

Ако при второто внасяне на това предложение, то не бъде прието, Банчев ще може да внесе за последно подобна докладна по същия казус след шест месеца.