Целта на срещата бе да се разгледат текущи казуси от взаимодействието между Областна администрация и местните парламенти, свързани с упражнявания от страна на областния управител контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети.

„Считам за изключително важно да обсъдим актуални проблеми и добри практики, свързани със законосъобразност на актовете на общинските съвети, именно в началото на новия Ви управленски мандат, който за част от Вас е надграждане и продължение на започнатото, а за останалите ново начало и възможност за вземане на решения в полза на жителите на общините от областта“, заяви в началото на срещата областният управител.

Акцентите, които се поставиха от страна на юристите от Областна администрация, касаят наличие на компетентност на органа, посочване на правните и фактически основания, мотиви към решението, спазване на установените процедури и срокове при издаване на подзаконови нормативни актове, както и правилно и законосъобразно управление на общинската собственост.

От страна на председателите на общинските съвети бе изразено удовлетворение от проведената среща и увереност, че добрата съвместна работа ще продължи и в бъдеще.