Това са седма секция, която ще се помещава в Социалния комплекс на ул. „Иван Вазов” №2 (бившата сграда на АПК-а), и осма секция на ул. „Св. Патриарх Евтимий” №2, която ще се помещава на първия етаж в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство (МТУ-то).

Сградите, в които се намират въпросните избирателни секции, ще бъдат снабдени с подходи (рампи), отговарящи на изискванията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за транспортиране и помощ до избирателните секции в изборния ден на 04.04.2021 г. от 07:00 до 19:30 ч. на тел. 0886 500 134 или 0910 923 21 - Христинка Петкова, дежурен служител в Общинска администрация - Мездра.

Ето пълният текст на кметската заповед:

ЗАПОВЕД №176/ 11.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 235, ал. 1, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение №2148-НС/ 01.03.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., насрочени с Указ №9 от 14 януари 2021 г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр. 5 от 19 януари 2021 г.),

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следните секции, специално оборудвани за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на гр. Мездра, както следва:

1. СИК №062700007, намираща се на партера в Социалния комплекс (бившата сграда на АПК), с адрес: гр. Мездра, ул. „Иван Вазов“ №2. Телефон за контакти със СИК №062700007: 0882 48 79 35.

2. СИК №062700008, намираща се на първия етаж в ПГ по МСС, с адрес: гр. Мездра, ул. „Патриарх Евтимий“ №2. Телефон за контакти със СИК №062700008: 0910 921 37.

Пред секциите да бъдат поставени табели и обозначителни знаци, отбелязващи специалното им предназначение, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 към Решение №2148-НС от 1 март 2021 г. на ЦИК.

3. Да се осигури достъп до СИК №062700008 чрез поставяне на преносима рампа за хора с увреждания.

4. Определям дежурен телефон, на който избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на гр. Мездра могат да правят заявки за транспортиране и помощ до избирателните секции в изборния ден на 04.04.2021 г. от 07:00 до 19:30 ч.: 0886 500 134 или 0910 923 21 - Христинка Петкова, дежурен служител в Общинска администрация - Мездра.

5. В деня на изборите за транспортиране на лицата с увредено зрение или със затруднения в придвижването, предварително заявили желание за съдействие, на разположение да бъдат следните автомобилите: „Рено Лагуна“, с рег. номер ВР 89-77 СС и „Дачия Логън“, с рег. номер ВР 70-02 СХ.

6. С настоящата заповед и с организацията в деня на изборите да се запознае ОЦСУД - гр. Мездра.

7. Заповедта да се оповести публично чрез средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/ и на информационните табла и да се сведе до знанието на РИК - Враца и на ОЦСУД - гр. Мездра.

8. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Мездра инж. Светлана Мицева.

Иван Аспарухов,

Кмет на община Мездра