Може да гласуват и у дома с подвижна избирателна кутия. Предварително трябва да направят това в писмена форма, подписана собственоръчно и изпратена по пощата или чрез упълномощен представител. Може да подадат и електронно заявление на интернет страницата на общината по постоянен адрес или на настоящия адрес, ако са подали заявление до 12 октомври.

Към заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия се прилага копие от решението на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза, удостоверяваща уврежданията, които възпрепятстват напускането на дома им.

Подвижна избирателна кутия се създава, ако до 12 октомври има подадени поне 10 заявления от лица с трайни увреждания. При вече създадена подвижна избирателна секция, заявления за гласуване могат да се подадат до 21 октомври.