© Община Мездра

В мотивите към определението на съда пише, че съгласно чл. 21, ал. 1, т. 11, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), въз основа на което основание е прието оспореното решение, Общинският съвет приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея, при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Същевременно, съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет приема решение за изработване на проект за Общ устройствен план по предложение на кмета на общината, придружено от задание по чл. 125. Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината, а съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ - с разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване, а това са актовете, с които се взема решение за изработване на проект за Общ устройствен план и/или проект за подробен устройствен план. Съгласно чл. 136, ал. от ЗУТ пък, проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма.

В случая безспорно, пише още в определението на магистратите, оспореното решение е за изработване на Проект за изменение на Общ устройствен план за територията на община Мездра и изработване на Проект за подробен устройствен план - Парцеларен план за посочените в решението землище и обект, които актове по изричните и императивни разпоредби на чл. 124б, ал. 4, във вр. с чл. 136, ал. 1, вр. чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ, не подлежат на оспорване. Това решение е част от стартирано производство по издаване, както на индивидуален, така и на общ административен акт, поради което същото не подлежи на отделно и самостоятелно оспорване от крайните, целени с откриването на тази процедура, административни актове.

В тази връзка и навежданите в жалбата твърдения биха били предмет на съдебен контрол при евентуално оспорване на тези крайни, завършващи процедурата актове.

По изложените съображения съдът намира жалбата на Кмета на Община Мездра за недопустима.

С оглед на изложеното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Мездра против Решение №587 от Протокол №44 от 11.09.2018 г. на Общински съвет - Мездра.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 529/2018 г. по описа на Административeн съд - Враца.

Определението подлежи на обжалване чрез Административен съд - Враца пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Това е поредното дело против решение на Общинския съвет, което Генади Събков губи в рамките по-малко от две седмици.

С Определение №477/20.09.2018 г. Административен съд - Враца остави без разглеждане жалбата на кмета на Мездра против Решение №546/ 06.06. 2018 г. на местния парламент, с което беше разрешено на "Роял" ООД да изработи проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване, с цел регламентиране обхвата на площад "България" и на пешеходните пространства към прилежащите улици, с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради - частна общинска собственост, в три квартала на територията на гр. Мездра (кв. 64, 65 и 66) и бе одобрено задание за изработване на проект за изменение на ПУП в тези три квартала.

Същевременно Община Мездра беше осъдена да заплати на "Роял" ООД направените разноски по делото за адвокатско възнаграждение в размер на 600 лв. и беше прекратено съдебното производство по това дело.

Днес стана ясно, че Събков обжалва това определение пред ВАС, с което най-вероятно Община Мездра ще бъде осъдена да плати още по-големи разноски по делото, разбира се, за сметка на данъкоплатците.