Промяната е свързана с необходимостта от поемането на ангажименти за изграждане на значими пътни проекти, изпълнението на които ще стартира в началото на 2018 г.

Одобрени са и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми с цел постигане очакваните резултати от изпълнението на бюджетните програми на МРРБ за 2017 г.

С приемането на постановлението се осигуряват средства за изпълнение на целите по политиката за интегрирано развитие на регионите, политиката за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура и бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението".

Това се постига чрез намаляване на разходите по бюджетните програми "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството", "Геодезия, картография и кадастър" и "Ефективна администрация и координация".