С реализацията на проекта училищното ръководство си поставя няколко основни цели: усвояване на конкретни знания, умения и компетенции за осъществяване в основните педагогически дейности на теми, свързани с предприемаческия начин на мислене, екоустойчивост и лидерство; постигане на по-високо качество на подготовката на гимназистите в сферата на екопредприемачеството и лидерството.

Реализацията на проекта ще отговори пряко на необходимостта от обучение на педагогическия екип по теми, свързани с екологията, лидерството и предприемачеството, и внедряване на наученото в ежедневната педагогическа работа. По този начин ще се ускори и улесни подкрепата на учениците да развиват личните си качества.

Ще продължи международната дейност на училището и обмена на добри практики, както и споделяне на експертен опит от доказани международни обучители, а педагогозите ще придобият качествено нови знания, умения и компетенции за преодоляване на предизвикателствата в сферата екологичното възпитание, предприемачеството и лидерството.

Сред основните дейности по проекта е участието на част от учителския състав в обучение „Еcology Entrepreneurship Education in the Classroom“, което ще се проведе от Международен обучителен център „Девам“ в гр. Истанбул, Турция. Чрез участието в предвиденото обучение, учителите ще развият и надградят своите компетенции по посока на придобиването на задълбочени знания по конкретните теми, заложени в проекта, в отговор на най-актуалните предизвикателствата на 21-ви век.