Според новите текстове сред случаите, при които лицата имат право само на минимално обезщетение за 4 месеца, се включват чл. 331 от Кодекса на труда и чл. 107а от Закона за държавния служител. В Кодекса на труда по този член се дава възможност работодателят да освободи работник или служител по своя инициатива срещу уговорено обезщетение, което не може да бъде по-малко от 4 заплати. А в Закона за държавния служител органът по назначаването може да направи това срещу максимум 6 заплати.

Досега минималното обезщетение за безработица се даваше само при прекратени трудови правоотношения по желание на работника или заради неговото виновно поведение. С новите регламенти уволнение по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение се приравнява на такова по взаимно съгласие, въпреки че очевидно условията зависят от волята на работодателя.

Най-често големи фирми, на които се налага да оптимизират бизнеса си, като закрият свои поделения, прибягват до възможността да уволнят голям брой работници и служители срещу договорено обезщетение. Така досега работниците, които и без това биха били съкратени, можеха да получат минимум 4 заплати, а понякога и повече, и след това обезщетение от НОИ в пълен размер. От 2018 г., ако искат да запазят правото си на обезщетение, те ще трябва да бъдат съкратени на някое от основанията като намаляване обема на работа или закриване на част от предприятието, за което им се полагат най-много две заплати.

Източник:novini.bg