© Община Враца

Към момента, кампанията за обучение по първа помощ се реализира в училищата на територията на община Враца. Предвидено е тя да обхване над 8 000 ученици от 56 образователни институции в шест общини.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Координирани и ефективни реакции на властите при спешни ситуации в региона Долж – Враца“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Проектът се изпълнява от края на 2017 г от Община Враца в сътрудничество с Окръжен съвет – Долж и Инспектората по спешни ситуации - Олтения, Румъния и ще приключи в края на 2023 г.