Целта е да се изготви балансиран план-прием след VII клас по профили и професии, който е съобразен със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общините и област Враца; отчита състоянието на училищната мрежа и тенденциите относно броя на учениците, които завършват основно образование по населени места и общини на територията на областта; съобразен е със заявките и становищата на работодатели и работодателски организации, отразяващи потребностите на пазара на труда, както и с наличните условия за гарантиране на качествен образователно-възпитателен процес.

Съобразно броя на учениците, които завършват средно образование догодина - 133 в община Мездра и 43 в община Роман, възможният брой паралелки, в които се предвижда да се осъществи прием в VIII клас за учебната 2020/2021 г., е: 6 паралелки в община Мездра (в СУ „Иван Вазов“, СУ „Св. Климент Охридски“ - Зверино, ПГ „Алеко Константинов и ПГ по МСС - Мездра), и 2 паралелки в община Роман (в СУ „Васил Левски“ - Роман).

Общият възможен брой паралелки след VII клас в 10-те общини от Област Враца е 60, с 1 452-ма ученици, а училищата с държавен план-прием след основно образование са 33.

Останалите работни срещи, организирани от РУО - Враца във връзка с Държавния план-прием в VIII клас за следващата учебна година, са на 4 декември в Козлодуй (за общините Козлодуй и Хайредин) и в Оряхово (за общините Оряхово и Мизия), на 5 декември в Бяла Слатина (за общините Бяла Слатина и Борован) и на 9 декември във Враца (за общините Враца и Криводол).