Преди началото на разискванията, председателят на ОбС, Яна Венелинова, внесе предложение за изтегляне на септемврийското заседание на 19 септември, за да се гласуват маломерните паралелки в училищата.

По искане на общински съветници, се взе решение да бъдат уведомявани лично от деловодството за предстоящите заседания на общинския съвет.

Съгласно Правилника за дейността на общинския съвет, Георги Валентинов оттегли едно от питанията си, и от дневния ред отпадна т.14

Със 17 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” Общинският съвет (ОбС) прие плана за заседанията на Общинския съвет през третото тримесечие, отчета за работата на Общинския съвет и комисиите за първото шестмесечие.

Поради отсъствието на представители от фирма „Нови енергии” ООД, кметът инж. Генади Събков предложи да не се приема отчета на дружеството.

С 12 гласа „въздържали се”, 2-ма „против”, 3-ма негласували, общинските съветници не приеха отчета за дейността на „Нови енергии” ООД.

Местният парламент прие отчета за изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра през първото шестмесечие на 2017 г.

Приета бе Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Мездра.

С пълно единодушие съветниците подкрепиха предложението на Детска градина „Мир” - Мездра, с детска група в село Типченица, да бъде включена в списъка на защитени детски градини, отпускане на персонална пенсия на Анатоли Георгиев от Мездра, както и кандидатстването на Община Мездра с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта „Подкрепа на деинституционализация на грижите на децата” по Оперативна програма „Региони в растеж”.

Във връзка с последното, ОбС упълномощава кмета на общината инж. Генади Събков да извърши всички фактически и правни действия, свързани с подготовката и представянето на проектното предложение.

Определени бяха оторизираните представители на Община Мездра, които ще представляват Община Мездра на извънредно общо заседание на Асоциацията по В и К – Враца за 2018 г.

Съветниците дадоха съгласието си за изменение на действащия Подробен устройствен план на град Мездра и одобриха предложението за изработване на план-проект в с. Боденец за изграждане на семеен хотел.