С друго свое решение ОбС одобри средства в размер на 17 812 лв., формирани като остатък от допълнителен трансфер по бюджета на Община Мездра с ПМС №326 от 2021 г. след приключване на дейностите по одобрените мерки във връзка с Covid-19, да се използват за издръжка чрез вътрешнокомпенсирани промени.

ОбС прие плановете за дейността през 2023 г. на 21 читалища в общината - тези в гр. Мездра и в селата Боденец, Брусен, Върбешница, Горна и Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Зверино, Злидол, Игнатица, Крапец, Лик, Лютиброд, Моравица, Оселна, Ослен Криводол, Ребърково, Руска Бела, Типченица и Царевец. Единственото читалище, чийто план за дейността не беше приет, е НЧ „Фар-1927” - с. Лютидол, тъй като такъв не е представен.

Местният парламент упълномощи кмета Иван Аспарухов да представлява Община Мездра на Общото извънредно неприсъствено заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца и да представи позицията на Общината по точката в дневния ред.

ОбС се разпореди с имоти - частна общинска собственост в землищата на селата Долна Кремена, Игнатица и Оселна и прие решения, касаещи изграждането на две фотоволтаични електроцентрали с мощност до 1 MW в землищата на селата Горна Кремена и Дърманци.