Проектът, с който Община Мездра ще кандидатства по настоящата процедура, предвижда обновяване на уличното осветление в гр. Мездра и в четири съставни села на общината - Моравица, Игнатица, Руска Бела и Дърманци. Крайният срок за кандидатстване е 30 януари.

Общинския съвет прие годишния отчет на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Мездра за 2022 и годишен план за действие през настоящата година по Програмата.

Приети бяха също Отчет за дейността на ОбС и на неговите комисии през второто полугодие на 2022 г., Отчет за дейността на „Екопроект“ ООД - Враца през четвъртото тримесечие на м. г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2023 г.

С друго свое решение ОбС одобри оперативни проемни за дофинансиране на разходите по приетата и одобрена План сметка за дейностите по събиране и извозване на битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите на общината, както и закупуването на специализирана техника за ефективно почистване и събиране на отпадъците.

ОбС отказа да даде за съгласие издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Долна Кремена, в землище на селото.

Във връзка с подаден сигнал от Вихрен Михайлов от с. Лютиброд за „незаконосъобразно“, според подателя на сигнала, изсичане на 12 тополи в м. „Средно прадище“ в землището на селото, ОбС реши да бъде създадена временна комисия, която в срок до 15 февруари да извърши проверка на място и по документи, касаещи твърденията в сигнала.