През периода 2012-2016 г. Община Мездра е предприела мерки спрямо 1752 физически и 165 юридически лица за принудително събиране на техните задълженията към местната хазна. Информацията бе изнесена от кмета Генади Събков на редовната месечна сесия на Общинския съвет в отговор на питане, отправено от общинския съветник Георги Валентинов. Става дума за задължения предимно на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства.

Спрямо повече от 2/3 от гражданите-длъжници - 1239, тази крайна мярка е предприета през периода януари 2012-октомври 2015 г. , а спрямо останалите 513 души се е пристъпило към принудително събиране на задълженията след встъпването в длъжност на новия кмет на общината, т. е. през периода ноември 2015-април 2016 г.

Подобна е ситуацията и при юридическите лица-длъжници. Спрямо 132 фирми е предприето принудително събиране на задълженията през периода 2012-2015 г., а спрямо останалите 33 - през последните 6 месеца.

Сред нередовните платци на данъци са и четирима кметове на населени места. Това са кметът на Горна Кремена Георги Нончев, който дължи на хазната малко над 100 лв., кметът на Моравица Коно Жилковски, който дължи 67 лв. за данък МПС, кметът на Боденец Емил Иванчев, който дължи 38 лв. за данък сгради и такса смет и кметът на Горна Бешовица Иванчо Велчов, чийто задължения възлизат на около 13 хил. лв (12 987,22 лв.).

Мерки за принудително събиране на задълженията обаче не са предприети спрямо длъжниците-физически и юридически лица, ползватели на земеделски земи по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Те са подадени само в Областна дирекция „Земеделие” - Враца като некоректни платци, а при поискване Общината не им издава удостоверения за липса на задължения.