С 18 гласа „За” общинските съветници гласуваха до края на 2021 година да бъдат реализирани със средства от общинския бюджет следните обекти: саниране и ремонтни дейности за подобряване енергийната ефективност на сградата на Кметство Ослен Криводол; изграждане на фестивален парк „Белокаменица“ и ремонт на обществени тоалетни в с. Царевец, саниране на салона за тържества в с. Зли дол и на салона и библиотеката на НЧ „Подем-1928“ - с. Руска Бела, създаване на зона за отдих в с. Моравица; изграждане на парков елемент „Беседка“, възстановяване и направа на нови пейки и озеленяване в с. Лик; проект „Селските извори - извор на живот за селата“ в с. Очин дол; построяване на съблекалня и изграждане на санитарен възел на спортното игрище в с. Игнатица; подобряване на условията за спорт и създаване на кът за отдих в с. Руска Бела; внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на НЧ „Просвета-1923“ в с. Боденец; благоустрояване и озеленяване на зона за отдих в с. Зверино; подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметството и на здравната служба в с. Оселна; изграждане на детска площадка и на кът за отдих в с. Ребърково, изграждане на зона за отдих в с. Крапец.

Кметът Иван Аспарухов поясни, че е крайно необходимо да се направи корекция на Наредбата за кандидатстване по Програма "Малки местни инициативи”, тъй като динамичните условия налагат нови изисквания и съответно правила. Във връзка с това, бе взето вътрешно решение, съгласно което, ПК по финанси и бюджет, съвместно с общинската администрация трябва да преработят условията, реда, критериите и правилата за кандидатстване по Програмата и да ги внесат в Общинския съвет за приемане на решения, в срок до края на 2020 година.

Общинските съветници приеха информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Мездра за първото полугодие на 2020 г., за състоянието на общинския дълг и за изпълнението на капиталовата програма към 30.06.2020 г., информацията по прихода и разхода на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и на Структурните фондове към Националния фонд, информация по прихода и разхода на сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция на ДФ „Земеделие“ и информацията по прихода и разхода на сметките за средства на Други европейски средства към 30.06.2020 г.

Приети бяха също Отчет за дейността на ОбС - Мездра и на неговите комисии през периода 12.11.2019 г.-30.06.2020 г., Отчет за дейността на „Екопроект” ООД - Враца за второто тримесечие на 2020 г. и Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината за първото шестмесечие на 2020 г

На заседанието бяха приети още отчетите за дейността и за изразходваните бюджетни средства на 20-те читалищата в община Мездра за 2019 г.За втора поредна година не бе приет отчетът на НЧ „Фар – 1927”с. Люти дол.

ОбС даде съгласие да бъде издаден сертификат за инвестиция Клас В на „Йотов Стоун“ ЕАД за инвестиционен проект „Модернизиране на текущи и инсталиране на нови производствени мощности във фабрика „Йотов Стоун ЕАД“, който се реализира в административните граници на община Мездра.

ОбС изрази отрицателно становище за опрощаване на дължими държавни вземания на Стефан Здравков от гр. Мездра за разноски, направени за адвокатски хонорари по административно дело №32/2019 г. на Административен съд - Враца и по административно дело №7783/2019 г. на Върховния административен съд в общ размер на 1 600 лв.