Малина Николова представи указанията, дадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, свързани със задълженията на общините и областната администрация по осъществяване на процедурите.

"По отношение на финализирането на процедурата по документалното предаване на ВиК-а активите, назначената в Областна Администрация - Враца комисия за фактическо установяване на активи - публична държавна собственост, констатира несъответствия относно предоставения от оператора Списък - Приложение №5, което постави началото на процеса по отстраняването им. В съответствие с указанията и след окончателното оформяне и депозиране във "ВиК: на споразумителните протоколи от страна на общините, Асоциацията ще инициира коригиране от оператора на списъка с активите и ще поеме ангажимента да предостави на съответните публични собственици окончателните приемо-предавателни протоколи за приемане на ВиК-а активите и завеждане в техните баланси“, поясни Николова.

"За приемане на вече извършени от оператора инвестиции е необходимо всеки публичен собственик да назначи комисия, която да извърши проверка и потвърди възможността за приемане на конкретната инвестиция. След приключване на проверката, комисията съставя и подписва протокол с констатации и евентуални предложения за провеждане на процедурата по приемане на инвестицията. Когато комисията одобри инвестицията или част от нея и препоръча приемане на актива, следва да се подпише приемо-предавателен протокол между публичния собственик и оператора. Ако инвестицията е осъществена в актив - публична общинска собственост, преди подписване на протокола, кметът на съответната община следва да предложи на общинския съвет да вземе решение за приемане и одобрение на конкретната инвестиция, след което активът да премине в управление на Асоциацията, допълни председателят Малина Николова.

На работната среща стана ясно, че съгласно Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, операторът следва да предостави за съгласуване и одобрение от Общото събрание на Асоциацията проект на Подробна инвестиционна програма за 2018 година след подадени предложения от страна на собствениците.

Малина Николова акцентира върху критериите за отчитане и определяне на инвестициите във ВиК инфраструктура, а именно разходите да са пряко свързани и необходими за придобиване или покупка, строеж, изграждане, подмяна на дълготрайни материални и нематериални ВиК активи, които се очаква да бъдат използвани за повече от един отчетен период в доставката на ВиК услуги, както и разходи, направени във връзка с подобрения, модернизация, и/или реконструкция, в резултат на които е налице функционална промяна на публични ВиК активи или водят до увеличение на производствения капацитет и/или удължаване на полезния живот и/или подобряване на качеството на ВиК услугите, разходи за подмяна, модернизация и/или реконструкция на участък от тръбата повече от 10 /десет/ линейни метра и разходи за придобит ресурс, контролиран от оператора в резултат на минали събития.

С договора между Асоциацията и ВиК-а оператора е уговорен размерът на минималното ниво на инвестициите във ВиК-а инфраструктура - публична държавна и публична общинска собственост, които той трябва да осъществи, както в общ размер - 13 500 000 лв. до 2030 г., така и в годишен размер - 900 000 лв.

Разпределението на договорения размер на инвестициите между всички публични собственици е от компетентността на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия.