Регионалната програма за заетост и обучение, включва действия по възстановяване динамиката на трудовия пазар посредством активиране на безработни от целевите групи, неактивни, обезкуражени лица, както и подобряване на социалното включване и сигурност в региона. Чрез нея би могло да се постигне стабилен икономически растеж, подобряване качеството на живот и възможности за реализация, устойчиво социално-икономическо и териториално развитие, преодоляване на социалните различия и постигане на по-високо качество на живот на жителите в област Монтана.