"ЛКС" ООД е с предмет на дейност: извършване на строително-монтажни, транспортни и изкопни услуги, възстановителни и пътно-транспортни работи, за което разполага с необходимата техника, ръководни и изпълнителски кадри. Фирмата е сред учредителите на Камарата на строителите в България. Вписана е в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват от първа група (четвърта и пета категория) - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, както и строежи от пета група-отделни видове СМР.
Сертифицирана е по ISO 9001:2008, OHSAS 18001 и ISO 14001.