С промените се предвижда се държавите-членки на ЕС не по-късно от 23 ноември 2019 г. да нотифицират пред Европейската комисия правните норми, които приемат по отношение на установяването на система от санкции за нарушаване на разпоредбите на Регламент 2018/644

Комисията за регулиране на съобщенията е определена като национален регулаторен орган по смисъла на същия регламент.

Със законопроекта се променя моделът на компенсиране на пощенския оператор, извършващ универсалната пощенска услуга, като се предвижда компенсирането да се осъществява авансово за текущата година на базата на компенсацията, определена през предходната година. Предвидени са мерки за възстановяване на свръхкомпенсацията (ако има такава) от оператора, а за случаите, в които предоставените средства за съответната година са по-малко от определения размер на компенсацията за същата година, се предлага те да бъдат възстановени през следващата година.

Прецизира се процедурата по доказване на нетните разходи от задължения оператор, както и процедурата за определяне на размера на средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга.

С промените са прецизирани и разпоредби, отнасящи се до броя и разположението на точките за достъп до пощенската мрежа на задължения пощенски оператор.