В заповедта се посочва, че съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закона за здравето и във връзка със заповед на министъра на здравеопазването, с цел намаляване риска от разпространение на COVID-19 на територията на община Мездра, всички лица, които се намират в закрити или открити обществени места на територията на община Мездра, са длъжни да имат защитна маска за лице.

Изпълнението на горното разпореждане съгласно Закона за административните нарушения и наказания се възрага на началника на РУ - Мездра при ОД МВР - Враца, който ще отговаря за спазването на обществения ред на територията на общината, както и да съблюдава и контролира изпълнението на заповедта. На нарушителите да се съставят актове за установяване на административно нарушение или да се прилагат принудителни административни мерки, както и всякакви други действия и мерки, в съответствие с действащото законодателство.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта ще се осъществява лично от кмета на община Мездра – Иван Аспарухов.