© илюстративна

След установяване на собствениците и съставяне на констативни протоколи за техническото състояние на автомобилите, ще бъдат връчени предписания със срок за доброволно премахване.

За неизпълнение на предписанията в срок, комисията ще съставя актове за установяване на административни нарушения и излязлото от употреба моторно превозно средство ще бъде премахнато за сметка на собственика на площадка за временно съхранение. Община Берковица призовава всички собственици на такива автомобили своевременно да предприемат необходимите действия с цел спазване на законите и наредбите.