Изхвърлянето на небитови отпадъци - от всякакъв вид и навсякъде около контейнерите, се оказва един от големите проблеми ОбП „Чистота“. Събирането им изисква допълнителен ресурс, тъй като това е отпадък, който не може да бъде прибран със сметоизвозващата техника и налага използването на различни автомобили.

Въпреки информационните материали, които бяха разпространени в жилищните квартали и на обществено достъпни места, както и в съставните населени места, хората не спазват посочените изисквания. От отдела за „Опазване на околната среда“ са се заели информацията достигне до повече хора.

„Едно от задълженията, които си поставяме е в краткосрочен план жителите да бъдат отново уведомени за предназначението на тези контейнери, чрез социалните мрежи и на страницата на Община Мездра, както и лично с кметовете на населените места. Тези контейнери са само за зелени биоразградими отпадъци, които подлежат на компостиране“, каза Георги Гергов, главен експерт „Опазване на околната среда“ в Община Мездра.

Припомняме, че когато се генерира строителен отпадък при ремонтна дейност следва гражданите да подадат заявление в информационния център на община Мездра за предоставяне на контейнер за тази цел, който след изпълнение на предназначението си ще бъде извозен до депото за инертни отпадъци в м. „Рудината“.

В града има изградена и функционира площадка за събиране на обемни отпадъци текстилни материали, облекла, хартия и картон, отпадъци от пластмаси, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

От ОбП „Чистота“ и отдел „Опазване на околната среда“ отправят апел към гражданите да бъдат съпричастни с този проблем, който засяга всички нас.

Наредбата за управление на отпадъците предвижда глоби за нерегламентирано изхвърляне в размер от 200 до 500 лв., в зависимост от тежестта на нарушението.

„На този етап от Община Мездра не сме осъществили контролна дейност дали се използват по предназначение. Искаме хората първо да се запознаят с метода и затова до момента не сме налагали глоби“, допълни Гергов.

Ако забележите незаконно изхвърляне на отпадъци може да подадете сигнал към Община Мездра.

Припомняме, че Община Мездра получи 130 контейнери за зелени и биоразградими отпадъци и две сметоизвозващи машини. Те бяха осигурени по проект по ОП „Околна среда” 2014-2020 г., включващ вече изградената Компостираща инсталация, която ще обслужва общините Мездра и Враца.