На 18 октомври (петък) Общинският съвет ще проведе последното си за мандата заседание. На него съветниците трябва да изберат временно изпълняващи длъжността кмет на Община Враца и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Враца. Избраните ще управляват кметствата от 25 октомври до полагане на клетва на новоизбраните след вота кметове.

Поради излизане в отпуск на градоначалника Калин Каменов, функциите на кмет към момента изпълнява заместник-кметът по устройство на територията, строителство и обществени поръчки Мария Попова. Според докладната, внесена в Общинския съвет от секретаря на Общината Нина Дакева, за временно изпълняващ длъжността кмет е предложена отново Мария Попова.

За временно изпълняващи длъжността кметове на 15 кметства в Община Враца са предложени главните специалисти в кметствата на 14 от тях. За село Чирен е предложен секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Валери Пеевски.

Като за последно от мандата си, на заседанието местните парламентаристи ще разгледат 26 точки от дневния ред. Последната от тях е вземане на решение за поемане на дълг, чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД по проект "Обновяване и модернизиране на пешеходната зона на централната градска част на Враца".

В докладната се посочва, че за осигуряване на междинните и окончателни плащания е необходим паричен ресурс, в размер до 1 378 622,19 лв., който общината не може да осигури с бюджетни средства.

След края на заседанието болшинството от местните сенатори ще се впуснат в предизборната битка, тъй като отново са в кандидатските листи за общински съветници.