"Инспекционната дейност в Дирекция "Инспекция по труда", Враца, през отчетния период бе насочена към постигане на поставената оперативна цел: „Осъществяване на ефективен контрол, относно спазване на законодателството в областта на труда, заетостта и държавната служба и трудовата мобилност", съобщи директорът Румен Младенов.

Проверени са 110 предприятия във всички отрасли на икономиката, от тях за първи път са инспектирани 18. Работещите в проверените предприятия мъже са 1900 души, а жените са 1300. Трудоустроените работници с намалена работоспособност са 77, работещите пенсионери са 108. Само един непълнолетен е нает на работа в региона, чужденците са четирима.

От трудовата инспекция са извършили 67 планирани проверки по национални и областни програми, в които е извършен контрол на дадени 37 предписания. Проверки за разследване на трудови злополуки няма. Шест са проверките по постъпили сигнали от граждани и организации, една по разпореждане на висшестоящи организации.

Общо констатираните нарушения са 449, от тях за неизпълнени предписания - 5. В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения инспекторите са приложили принудителни административни мерки, каза Младенов. Дадени са 427 задължителни предписания. Спрени са три машини и съоръжения. Съставените актове за административни нарушения са 19, за сумата от 49 500 лв.