Съставен е един акт за установено административно нарушение (АУАН) на екологичното законодателство. За периода са сключени две споразумения по съставени АУАН на обща стойност 2 100 лв. Издадено е едно наказателно постановление, с което е наложена парична глоба в размер на 1 400 лв.

През май няма отменени текущи санкции, нито наложени и променени санкции по чл. 69 от ЗООС. В резултат на осъществената контролна дейност за отчетния период са дадени общо 12 предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции няма, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС са постъпили 1 142,09 лв. , от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН – 2 100 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 108 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади, проекти и др., като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност е почистен терен в землището на община Монтана на площ около 4 дка.

Експерти от РИОСВ – Монтана са взели участие в три Държавно-приемателни комисии за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на областите Видин и Монтана.