Незабавната намеса на ДАЗД по случая се извършва, за да се уточни какви са обстоятелствата, довели до инцидента в Центъра, както и до каква степен отговаря той на изискванията и стандартите за такъв тип социални услуга. От страна на ДАЗД се оказва и методическа подкрепа на работещите, за преодоляване на трудностите и проблемите в него.

По искане на екипа на резидентната услуга е извършена и кризисна интервенция от външен специалист, както заради преживяния стрес, така и заради липсата на супервизии на персонала за дълъг период от време. Кризисната интервенция се осъществява от психолог, който е част от екипа за кризисна интервенция на ДАЗД. Целта е да се подкрепят служителите и потребителите на услугата, за да може да са подготвени, когато посрещнат пострадалото дете, след болничното му лечение, свързани с неговата адаптация и психоемоционален комфорт. Кризисната интервенция ще подпомогне и да се избегнат евентуални рискове за другите деца в центъра. Дадени са и насоки за последваща подкрепа на специалистите, тъй като за подобен тип инциденти няма стопроцентова превенция.

„Държавната агенция за закрила на детето изразява своето становище за недопустимост към всички форми на насилие и нарушаване на правата на децата. Уверявам всички, че ще бъде извършена компетентна и професионална проверка на случая, както и че ще бъдат приложени правомощията ми на орган по закрила в пълна степен.“, подчерта председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

Експертите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ проучиха спазено ли е правото на детето на защита от насилие, регламентирано в Конвенцията на ООН за правата на детето и в Закона за закрила на детето. Информацията, която е събрана при проучването показва неглижиране от страна на социалната услуга за резидентна грижа, тъй като децата са оставени без наблюдение за дълъг период от време. В хода на проверката експертите установяват, че персоналът на социалната услуга е силно стресиран от случилото се и дори проявяват желание да напуснат работа, което поставя услугата под риск да няма кой да се грижи за децата.

Инцидентът се случва в събота (26.06.2021 г.) по време на нощно дежурство, когато младеж на 19 г., връзва с чорапогащник ръцете на дете на 9 г. След разговор с младежа, той изтъква като причина за случилото се, че детето е „тропало и това го е дразнело“.

„Мисията на Държавната агенция за закрила на детето е да подкрепя осигуряването на условия за пълноценното физическо и емоционално развитие за всички деца. Ще продължаваме да подпомагаме и специалистите, работещи с тях, за да се гарантира индивидуалната грижа, развитието и условията за равнопоставено участие на децата и младежите с увреждания в живота на местната общност.“, допълва още д-р Лилова.

При констатиране на нарушения и пропуски на ръководителят на Центъра ще бъде издадено задължително предписание за отстраняване на нередностите и създаване на правила за превенция на бъдещи подобни ситуации и инциденти. До органа на управление на социалната услуга, който е кметът на община Мездра, са подготвени препоръки по отношение на действието или бездействието на служителите, допуснали насилието върху детето, по време на тяхно дежурство.

Източник: БГНЕС