Плувните басейни в района са изрядни, уверяват от Регионалната здравна инспекция. До момента са извършени над 33 проверки. Взети са 27 броя проби за извършване на лабораторен анализ на качеството на водата - по химични и органолептични, така и по микробиологични показатели. При осъществяване на държавния здравен контрол стриктно се следи за спазване на санитарно-хигиенното състояние на плувните басейни, наличие на пречиствателни съоръжения за пречистване на водата в плувните басейни, медицински пунктове, спасители и редовна здравна документация. Няма констатирани нарушения на здравните изисквания. В хода на проверките се установи, че басейните редовно се почистват, водата в тях се обеззаразява.

Ежедневно се отчита остатъчния хлор. Няма отклонение от нормите. Издадени са 34 предписания до управителите, стопанисващи обектите, относно извършване на ежеседмичен анализ на водата по показатели eшерихиаколи-титър, микробно число и остатъчен хлор. Със заповед на общините е забранено къпането във всички необособени и неохранявани водни площи - язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и др. водохранилища, за да няма трагични инциденти.