На предстоящата сесия местните депутати ще трябва да дадат своето съгласие за кандидатстване по два социални и един екологичен проект, както и издаване на запис на заповед от община Мездра в полза на ДФ „Земеделие ", обезпечаващ авансово плащане за Проект „Рехабилитация на общински път участък Мездра – Боденец - Крапец, сключен между Община Мездра и ДФ „Земеделие ".

Общинските съветници ще обсъждат утвърждаването на актуализирана транспортна схема на Община Мездра и Решение за отмяна на изрични разпоредби от Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ .

Ще бъдат разгледани и приети отчетите на Програма за опазване на околната среда на община Мездра, на дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБСППМНОб) за 2023 година, както и на извършените от „ВиК“- Враца инвестиции /активи/ във ВиК инфраструктурата на обособената територия.

Останалите точки от дневния ред включват разпореждане с имоти в Мездра и село Зверино, както и решение за промяна характера на собствеността от публична в частна на бившето училище „Христо Ботев“ с. Люти брод, общ. Мездра.

Заседанието на Общинския съвет може да гледате пряко от 16:00 ч по ТВ "Враца" и на Фейсбук страницата на Студио Media +.