Проучването е направено през периода март-април, като са прегледани и оценени 565 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно равнище, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт.

Целта на проучването, което се провежда от 2010 г. насам, е да оцени как органите на властта изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Фокусът на проучването през 2016 г. са последните изменения в ЗДОИ и новите задължения за активно публикуване на информация в интернет, които те въвеждат. Нивото на прозрачност тази година е оценявано с точки по 126 индикатора за общините: нормативна уредба, функции на институцията, услуги, информационни масиви, организационна структура, работно време, адреси и телефони за контакти, нормативни актове, програми и стратегии за развитие; проекти, дейности и тяхното отчитане, бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси, решения на Общинския съвет и пр.

Нивото на активна прозрачност на Община Мездра е оценено със 76 точки при възможен максимум 158,5 т. Лидер е Община Сливен със 109,2 т., следвана от Община Алфатар със 107,5 т. и Община Бургас със 106,7 т. Най-напред от 10-те общини във Врачанско се нарежда Община Криводол, която заема 18-о място.

За сравнение: през 2012 г. Община Мездра е била на четвърто място по активна прозрачност в страната, през 2013 г. - на 26-о, през 2014 г. - на 33-о, а през 2015 г. - на 61-во.

При тазгодишното проучване е констатирано, че на интернет страницата на Община Мездра липсва информация по 25 индикатора, която местната кметска управа е длъжна да публикува на сайта си по Закона за достъп до обществена информация, в Секция „Достъп до информация”, както и за Бюджетната и финансова прозрачност и интегритет. Сред тях са: липсва информация за функциите на институцията, не са публикувани текстове на проекти за нормативни актове, списък и текстове на общите административни актове, издадени от Общината, както и уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт.

Липсват също списък на индивидуалните актове: заповеди, решения и др., описание на регистрите и базите данни, които поддържа институцията, информация за звеното в Общинската администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация и т. н.