Община Мездра набира лица, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в общината.

Преброяването следва да се извърши в периода март-юни или септември-ноември веднъж на две години, като конкретното преброяване ще се извърши през месеците май-юни 2024 г.

Преброителите следва да отговарят на следните минимални изисквания - опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина.

При липса на кандидати за преброители ще се приемат и кандидати, обучаващи се по специалности в областта на ветеринарната медицина и статистиката, като за целта представят уверение от съответното висше учебно заведение.

За преброяването са необходими четири лица, които ще бъдат сформиранив два екипа-– един за територията на гр. Мездра и втори - за останалите населени места в общината. Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на община Мездра.

Към двата екипа могат да участват доброволно ипредставители на организации за защита на животните.

Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 8 май 2024 г. в Центъра за административно обслужване при Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, партерен етаж).

Необходими документи:

• Заявление за участие в свободен текст.

• Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в Наредба №4/ 01.02.2021 г.

• Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

• Копие на документ за самоличност.

• Уверение от ВУЗ (в случай че кандидатите са студенти).

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 0885 685 986.