Първото проектно предложение е по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд” към Фонд „Социална закрила”. по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнасяне на храна на Домашен социален патронаж", утвърдена от Управителния съвет на Фонда към Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Общата стойност е 45 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Социална закрила”, като 10% от финансирането ще се поеме от община Мездра.

Директорът на Общинския център за социални услуги и дейности (ОЦСУД) Наталия Христова-Горанова поясни, че съществуващите автомобили са вече амортизирани, а броят на потребителите на услугата се е увеличил. Към момента се приготвя и доставя храна на 395 души от 27-те населени места на територията на общината.

Bтopият пpoeĸт, зa ĸoйтo ce иcĸa paзpeшeниe зa ĸaндидaтcтвaнe, е за закупуване на нов неупотребяван пътнически автомобил /лек, миниван, микробус/, по Компонент 1 «Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база; изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги». Той е за нуждите на 56 потребители от Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания, обединяващ в себе си 6 социални услуги от резидентен тип, ще подпомогне за грижата за нуждаещите се деца, младежи и лица и ще подобри качеството на предоставяните социални услуги.

Третият проект „Рекултивация на клетка 1.1. и клетка 1.2. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра“ е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци”.

Необходимите финансови средства за покриване на допълнителни и/или недопустими разходи, както и за покриване на наложени финансови корекции при изпълнение на проекта, необходими за изпълнението му, да бъдат осигурени от „Фонд за органите на местно самоуправление в България“ - ФЛАГ ЕАД и/или други източници. Размерът им ще бъде разпределен между партньорите - 75% за Община Враца и25%, за Община Мездра.