Финансовата рамка на Бюджет 2021 е 23 198 523 лв., което е с 4 220 538 лв. повече от миналогодишния и със 7 126 139 лв. повече от този за 2019 г. За финансиране на делегираните от държавата дейности в приходната част на бюджета са планирани средства в размер на 14 090 238 лв.

Очакваните данъчни приходи са 1 357 400 лв., прогнозираните неданъчни приходи са над 4 млн лв. лв.

В разходната част на бюджета са заложени 271 196 лв. за дофинансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи,в т. ч. в образование, "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" и в социалното осигуряване и грижи.

92 000 лв. са предвидени за реализиране на мероприятия от културния календар, в т. ч. за кметствата, 86 300 лв. за подпомагане на спорта и 24 571 лв. за субсидиране дейността на читалищата.

С до 12 000 лв. ще бъде подпомогната дейността на Сдружение "В помощ на животните в Мездра". 40 000 лв. са заложените средства за помощи по решение на Общинския съвет, с които ще бъдат подпомогнати семейства и лица с репродуктивни проблеми.

В Инвестиционната програма за 2021 г. са включени за изпълнение повече от 30 инфраструктурни обекта, 25 от които в съставните села на общината - ремонт на 18 улици в 15 села и подмяна на водопроводи в две села, както и ремонт на една улица в гр. Мездра .

В бюджета са заложени за изпълнение и 14 проекта, одобрени за финансиране от ОбС по Програма "Малки местни инициативи - Мездра 2020".

През 2021 г. Община Мездра ще продължи да работи и по шест проекта, финансирани от Оперативните програми на Европейския съюз, на обща стойност 4 166 852 лв.

ОбС определи нов размер на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кмета на община Мездра и на кметовете на кметства, считано от 1 януари т. г. Приети бяха Културният и Спортно-туристическият календар на Община Мездра за 2021 г.

ОбС упълномощи кмета на общината да подпише запис на две заповеди, платими на предявяване в полза на Държавен фонд "Земеделие' в размер на 33 478 лв., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за изпълнение на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Кметство - с. Зверино".

ОбС определи и даде съгласие за отдаване под наем за стопанската 2021 г. на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни..

Приет бе отчет за дейността на "Екопроект" ООД - Враца за четвъртото тримесечие на 2020 г. и определен начинът за гласуване на кмета на община Мездра по въпросите от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Враца, насрочено за 02.03.2021 г.