Проектът е по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“

Новата социална услуга е с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. Ползвателите на центъра ще се обгрижват от екип, включващ 15 лица, който екип ще работи усърдно и отговорно, за ограничаване на всекидневната изолация на децата с увреждания, за подобряване на социалните им умения да общуват помежду си и с други хора в общността. Това ще гарантира тяхното последващо безпрепятствено включване във всички аспекти на обществения живот.

Този център ще приеме деца с проблеми и техните семейства, което е нова услуга за града. Празничен водосвет за здраве и благополучие беше отслужен от отец Тодор Дудов, а за доброто настроение се погрижиха децата от НЧ „Развитие 1892“ - Бяла Слатина.